Kursen handlar om tekniker och principer som ligger till grund för signalbehandlingen av ljud och bilder. I kursen studeras mediesignalers egenskaper och hur de kan påverkas för att bättre kunna användas för avancerade uppgifter. Moment som behandlas är faltning, fouriertransform, sampling, rekonstruktion, filtrering samt bildbehandling. Grunderna i stokastisk signalbehandling ingår också. Kursen är uppdelad i två moment: Teoridel, 3,5 hp (Theoretical part, 3.5 ECTS) och laborationsdel, 4 hp (Laboratory part, 4 ECTS).