Kursen behandlar teoretiska och praktiska aspekter av mättekniker som idag används inom energiteknik, både i akademi och industri. Fokus ligger på karakterisering av multifasflöden i termokemiska energiomvandlingsprocesser. I kursen ingår bland annat mätmetoder för temperatur, koncentration av atomer och molekyler i gasfas, aerosoler och kemisk sammansättning av gaser och fasta ämnen. För gasfasmätningar läggs stor vikt på beröringsfri online-detektion med exempelvis elektriska givare och optiska tekniker såsom laserspektroskopi. För fasta ämnen omfattar kursen partikelprovtagning och senare analys med avancerade metoder baserade på ljusspridning, elektronmikroskopi och masspektrometri. Det ges en övergripande presentation av de fysikaliska och kemiska principer bakom mätteknikerna, en överblick över applikationer och det praktiska utförandet av mätningar, samt exempel på teknikernas tillämpning i energiomvandlingsprocesser och energisystem. Kursen innehåller både teori- och laborationsmoment, och har en nära anknytning till högaktuell forskning och utveckling.