Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om hur lasrar fungerar. Kursen behandlar atomers och molekylers växelverkan med ljus (absorption, emission och dispersion), samt koncept såsom Doppler-, kollisions-, och livstidsbreddning, optisk mättnad, populationsinversion, och optisk pumpning. Principen för laserresonatorer och lasring diskuteras i detalj, där fenomen såsom förstärkning, tröskelvillkor, effekt och frekvens ingår. Utbredning av laserljus med Gaussisk intensitetsprofil behandlas. Kursen behandlar vissa typer av lasrar i detalj, inkluderande kontinuerliga och pulsade, gas-, vätske- och fasta tillståndetslasrar.