Barnmorskeprogrammet syftar till att utbilda barnmorskor som är väl förberedda att medverka i nuvarande och framtida arbete inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa i ett nationellt såväl som ett internationellt perspektiv. Programmet omfattar 1,5 års heltidsstudier.Barnmorskeutbildningen vid Umeå universitet har lång erfarenhet av nätbaserad undervisning och genusperspektiv genomsyrar samtliga kurser. Eftersom utbildningen tillhör den medicinska fakulteten så tillgodoses även en god obstetrisk undervisning. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom barnmorskans kompetensområde. Utbildningen omfattar normal och komplicerad graviditet och förlossning, undervisning om sexualiteter, abort- och samlevnadsfrågor och kvinnors specifika hälsoproblem med fokus på sexuell, perinatal och reproduktiv hälsa samt preventivmedelsrådgivning.Utbildningen omfattar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier, som integreras i studieuppgifter och examinationer. I utbildningen ingår ett självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, som är centralt för att bekräfta att man som student har uppnått kraven för examen. Godkänd utbildning ligger till grund för att ansöka om legitimation som barnmorska hos Socialstyrelsen.