Genom att fördjupa dina kunskaper om ekosystem förmedlar denna kurs ett helhetsperspektiv på naturen, och förbereder dig för arbete såväl inom akademin som inom myndigheter och företag. Med exempel från främst akvatiska ekosystem behandlas samspelet mellan organismer, födovävar, den fysiska och kemiska miljön, och påverkan genom människan. Olika aspekter av ekosystem, såsom biodiversitet, födovävar och biogeokemiska kretslopp, studeras inte bara teoretiskt utan även praktiskt, genom experiment som studenterna planerar, utför och utvärderar. Kursen omfattar även vetenskaplig metodik och etik som är relevanta för studier av ekosystem.