Kursen ger grundläggande kunskaper i statistiska metoder som kan användas bland annat för att beskriva och analysera olika typer av miljödata. Du får en introduktion i stickprovsmetodik och hypotesprövning och övning i att bedöma datakvalitet och att identifiera felkällor. Dessutom ges övning i att beräkna och analysera läges- och spridningsmått, frekvenser och samvariation samt att på ett överskådligt sätt presentera miljödata.