Kursen avser att härleda och beskriva den klassiska elektromagnetismen samt att ge kunskaper som möjliggör såväl djup förståelse som förmåga att lösa konkreta elektromagnetiska fältproblem. Kursen innehåller: Repetition med vektoranalytisk framställning av elektrostatiska och magnetostatiska fälten inklusive polarisationsfältet i dielektrika samt magnetiseringsfältet i magnetiserbara medier. Energin hos elektriska och magnetiska fälten. Potentialteori (randvärdesproblem, entydighetssatsen, spegling, variabelseparation) med tillämpningar inom elektrostatik, magnetostatik samt stationära strömfördelningsproblem. Induktionslagen och förskjutningsströmmen. Transformation av elektromagnetiska fältet. Maxwells ekvationer. Sambandet mellan Kirchhoffs lagar och Maxwells ekvationer. Poyntings teorem. Vågekvationen, plana vågor och något om vågor i olika typer av vågledare. Reflexion i plana gränsskikt mellan olika medier. Fältinträngning i ledande medier. Skinndjupet. Generering av elektromagnetisk strålning (inhomogena vågekvationen, retarderade potentialerna) och elektriska dipolstrålningsfältet.