När resurser nära markytan sinar blir det ett ökat behöv av att bedriva gruvdrift på större djup. Säkerhet och kommersiellt gångbar djupbrytning kan bara ske om stora utmaningar löses. Dessa inkluderar stigande temperatur i berget med resulterade krav på ventilation och kylning. Förändringar i lufttryck kan påverka såväl gruvarbetarnas trumhinnor som kalibreringen på instrument som ska detektera explosiva gaser. Gruvinducerad seismik och tillhörande händelser är ett annat problemområde som behandlas. I denna kurs behandlas såväl tekniska som planeringsmässiga strategier för att lösa dessa utmaningar.