Kursen riktar sig till studenter på avancerad nivå som vill fördjupa sina kunskaper i att planera och genomföra vetenskapliga projekt inom området folkhälsovetenskap, vårdvetenskap eller motsvarande. Den är särskilt lämplig för studenter som avser skriva magister- eller masteruppsatser inom dessa ämnen. Kursen tar upp olika typer av forskningsfrågor och vilka olika vetenskapliga metoder som kan användas för att besvara dem. Vidare beskrivs olika typer av designer såsom experimentella studier, intervjustudier och epidemiologiska studier samt deras styrkor och svagheter. Slutligen behandlas olika metoder för att samla in, analysera och tolka kvantitativa och kvalitativa data. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och individuella uppgifter.