Kursen är en grundkurs i toxikologi som vänder sig till den som vill få en grundläggande kunskap om toxikologiska grundbegrepp och hur man bestämmer ett läkemedels eller annan typ av kemikalies toxikologiska profil (både vad gäller akuta och kroniska toxiska effekter). 

Kursen kommer huvudsakligen att behandla grundläggande toxikologi och toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering. Följande moment ingår: Toxikologiska grundbegrepp; Toxikologiska aspekter på absorption, distribution och metabolism; Mekanismer för läkemedels och andra kemiska substansers ogynnsamma verkan i större organsystem; Genetisk toxikologi; Kemisk carcinogenes; Reproduktionstoxicitet; Embryotoxicitet/teratogenicitet; Immunotoxicitet; Toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering.

Kursen består av en serie föreläsningar och några webbföreläsningar, tillsammans med kursboken, utgör grunden för en skriftlig tentamen mot slutet av kursen. Under kursen ska studenten även fördjupa sig i en toxikologisk frågeställning, som redovisas i form av en uppsats och muntlig presentation (individuellt arbete). 

Kursen är särskilt lämplig för dig som i sitt yrkesutövande behöver ha genomgått en grundkurs i toxikologi för certifiering.