Fokus för kursen är rollen att vara handledare i kliniskt arbete. Utifrån denna roll diskuteras olika former av lärande, speciellt peer learning och case-metodik. Vidare ges kunskap om olika faser i handledningsprocessen, som leder till ökad självständighet hos studenterna i kliniskt arbete och värdering och reflektion av de egna insatserna. Professionellt och etiskt förhållningssätt gentemot studenterna diskuteras och kursdeltagarna stimuleras att diskutera och reflektera över olika arbetssätt och planerade handledarinsatser. Kursdeltagarna undervisas i handledningssamtalets struktur och innehåll samt samtalsfärdigheter.Kursdeltagarna får, på basis av deras handledningsområden, diskutera kursmål för den verksamhetsförlagda utbildningen och bedömning av studentens kliniska färdigheter.Förutom aktivt deltagande i undervisningen författar du egna case och diskuterar den pedagogiska uppläggningen av dessa utifrån kurslitteraturen. Vidare ingår en skriftlig reflektionsuppgift kring handledarrollen som ska vara kopplad till kurslitteraturen.Efter genomgången kurs- är du förtrogen med rollen att vara handledare åt studenter i kliniskt arbete utifrån ett professionellt förhållningssätt och god samtalsteknik- har du kunskap att se handledningen som en process som leder till studenternas självständighet i yrkesrollen- har du kunskap om olika former av aktiviteter för studentens lärande och utveckling- har du kunskap om målen för verksamhetsförlagd utbildning och kunskap om bedömning av studenters kliniska färdigheter