Kursen består av fyra moduler: - antimikrobiell läkemedelsutveckling (4,5 hp) - antimikrobiell terapi och resistens (3,5 hp) - mikrobiell evolution (3,5 hp) - epidemiologi (3,5 hp) Dessa moduler integreras delvis av ett genomgående tema som handlar om antimikrobiell terapi och resistensutveckling ur ett samhällsperspektiv där bland annat frågor om vårdrelaterade infektioner, ekonomi, etik samt information- och kunskapsspridning diskuteras. Mer specifikt diskuteras strategier för att identifiera nya mål för antimikrobiell terapi samt processer för utveckling av nya läkemedel, inklusive farmakologiska aspekter på dessa. Inhibitionsmekanismer (inklusive resistensmekanismer) för olika kategorier av antimikrobiella medel diskuteras i detalj. Relevanta modellsystem används för att praktiskt åskådliggöra molekylära mekanismer och faktorer som påverkar resistensutveckling och global spridning av resistens. Uppkomst och spridning av infektiösa agens diskuteras utifrån såväl evolutionära som epidemiologiska perspektiv. Kursens fokus förutsätter relevant kunskap i molekylärbiologi och biokemi.