Kursen handlar om sambandet mellan livsstil och hälsa på individnivå. Uppkomst, prevention och behandling, samt mekanismer för hur beteende påverkar hälsa och ohälsa tas upp. Särskilt fokus läggs på de stora folksjukdomarna som hjärt-kärlsjukdomar, metabolt  syndrom, cancer och smärta.