Kursen ger en teoretisk och metodisk förberedelse för examensarbete med filologisk inriktning i någon av regionerna Mellanöstern, Central-, Öst- och Sydasien med tillämpning av för respektive region relevant teori på språkvetenskap och sociolingvistik. Språkvetenskapliga arbetsmetoder presenteras och tillämpas på utvalt material. Etiska överväganden i samband med datainsamling diskuteras. Genusaspekter behandlas och genusperspektiv anläggs där det är relevant.