Under kursen fördjupas kunskaperna om den grekisk-romerska kulturen. Aktuella perspektiv på forskningsfronten om den antika världen behandlas: såväl nya angreppssätt på gamla problem som omdebatterade frågeställningar tas upp. En introduktion i användandet av GIS (geografiska informationssystem) ingår. Diskussioner runt specifika problem utmynnar i skrivandet av en uppsats.