Du får lära dig folkloristiskt orienterade perspektiv i studiet av expressiva former och gestaltningar i både äldre folklig tradition och hos dagsaktuella kulturuttryck. Du får även ingående kunskaper om kulturteoretiska perspektiv och deras tillämpning i aktuell etnologisk forskning. Kursen förmedlar vidare kunskaper om grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier. Du får träna i att planera, genomföra och bearbeta intervjuer, deltagande observationer och Internetbaserat fältmaterial, samt söka och hantera arkivmaterial. Kursen avslutas med en uppsats motsvarande 7,5 hp. Kursen ges i två varianter: den ena innebär campusundervisning och den andra ges på distans genom nätbaserad undervisning. Campusvarianten ges höst- och vårtermin medan distansvarianten endast ges vårtermin.Om du väljer att studera på distans genom nätbaserad undervisning läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin: - Uttrycksformer: musik, dans och bild - Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder - Etnologiska källor och metoder - Etnologisk uppsats Om du väljer att studera vid Campus Engelska parken läser du följande fyra delkurser om vardera 7,5 hp under en termin: - Uttrycksformer: berättelser och berättande - Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder - Etnologiska källor och metoder - Etnologisk uppsats Etnologer är efterfrågade på arbetsmarknaden. De som läst hos oss arbetar i många olika yrken, i media, på muséer, som konsulter, lärare, forskare, administratörer och mycket annat.