Kursen fokuserar på aktuella etnografiska, teoretiska och/eller metodologiska diskussioner inom kulturantropologin. Genom tematiska föreläsningar, textseminarier och workshops belyser kursen samtida trender inom kulturantropologin.Kursen erbjuder fördjupad kunskap om en handfull centrala frågor i den samtida kulturantropologin, inklusive för dessa frågor relevanta teoretiska, etnografiska och metodologiska strömningar. Efter genomgången kurs förväntas du:- ha fördjupad kunskap om viktiga trender och debatter inom kultur- och socialantropologi,- kunna jämföra och kritiskt granska alternativa teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt inom aktuell antropologisk forskning, och- kunna diskutera det egna masterprojektet i ljuset av de aktuella antropologiska trender och debatter som kursen tar upp.