Kursen tar sin utgångspunkt i klassiska och modernare texter tillkomna inom humanistisk föremålsforskning och behandlar föremålsforskningen ur ett både teoretiskt och praktiskt perspektiv. Den syftar till att ge inblick i olika metoder och teoretiska angreppssätt, samt till att förse studenterna med ett problematiserande och kritiskt förhållningssätt i relation till föremål som källor. I kursen behandlas metoder och teoretiska ansatser för studier av materiell kultur, föremålsanalys, föremål som källor, konnässörskap och attribution, tolkning av föremål i relation till andra källmaterial, föremålsbiografier, föremål i museal kontext, samt forskarens roll vid tolkning av föremålsbunden information. Kursen ger både breddning och fördjupning inom ämnet. Kursen riktar sig till dig som studerar på avancerad nivå och önskar både fördjupade teoretiska kunskaper och övning i vetenskaplig metod och analys. Den utgör en bas för den student som vill läsa forskarutbildning i textilvetenskap, men fungerar också som ett komplement vid studier inom andra kulturhistoriska och historiska discipliner, exempelvis arkeologi, etnologi, historia och konstvetenskap. Undervisningen sker i form av seminarier och analysövningar.