Kursen behandlar konst i det offentliga rummet: monument och skulpturer, estetiska gestaltningar i både profan och sakral miljö men också "icke-sanktionerad" konst såsom gatukonst och graffiti. Fokus ligger på svenskt 1900-tal, med vissa utblickar i tid och rum. Kursen ger förståelse för samhälleliga, konstteoretiska och kulturella kontexter. Ofta framhålls betydelsen av att offentlig konst ska vara tillgänglig och inkluderande, något som i sin tur kan ge upphov till frågor och infekterande diskussioner. Många miljöer har med tiden fått ändrad funktion eller övergivits, vilket lett till att de konstverk som skapats för dem blivit inaktuella. Såväl formspråk som motiv kan uppfattas som otidsenliga eller rentav stötande, och konsten åldras och skadas. Allt detta ger upphov till problemkomplex som rör frågor om ansvar, bevarande och materialtekniska svårigheter, och vidare urval och värdering; härigenom inbegrips också ekonomiska och juridiska aspekter. Kursen Offentlig konst som framtidens kulturarv erbjuder kompetensutveckling inom ett högaktuellt område i kultursektorn med till exempel kommunen, landstinget och staten som arbetsgivare. Området som gäller offentlig miljö, dess estetiska gestaltning och förvaltning är en angelägenhet för alla medborgare. Kursen uppmärksammar beslutsprocesser, handläggning, gestaltning och mottagande liksom verkets fortsatta liv i sin miljö.