Kursen behandlar sömnads-, tillskärnings- och dräkthistoria i Norden och västvärlden från förhistorisk tid till 1900-talets mitt och syftar till att ge fördjupade kunskaper om klädedräktens tekniska uppbyggnad och förändring över tid. I kursen ingår praktiska moment för att ge studenten övning i att dokumentera och analysera textila föremål och företeelser i ett teknik- och kulturhistoriskt sammanhang. Innehållet har en utgångspunkt i teoretiska och hantverkstekniska kunskaper och ger en grund inom ämnet samt övning i textilvetenskaplig metod och analys. Dräkthistorisk dokumentation och analys riktar sig till dig som studerar på avancerad nivå från andra discipliner än textilvetenskap och vill ha fördjupade kunskaper om dräkthistoria. Som student får du på avancerad nivå träna att använda en dräkthistorisk ansats i ett vetenskapligt arbete samt färdigheter i att dokumentera, förmedla och diskutera kunskaper om dräkt både skriftligt och muntligt. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska laborationer. Kursen samläses med Textilvetenskap B; uppgifter och litteratur har anpassats till avancerad nivå.