Medeltid är ett begrepp som väcker speciella känslor och frammanar olika bilder i vårt medvetande. Det som finns bevarat av medeltidens konst- och kulturyttringar har påverkat denna känsla som fått återverkningar på vår kulturella omgivning långt fram i vår egen tid. Den internationella beteckningen för denna känsla och dess uttryck är Medievalism, och den säger kanske mer än det svenska medeltidsromantik, men i grunden handlar det om hur vi påverkats och påverkas av medeltida företeelser. I kursen behandlas 1700- och 1800-talens syn på medeltiden, såväl vad gäller bildkonst som arkitektur. Exempelvis diskuteras det romantiska måleriet, liksom den så kallade nygotiken inom arkitektur i kontextuellt perspektiv. Restaureringsideal under den aktuella tiden ges utrymme.