Kursen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i litterär analys utifrån den litteraturteoretiska utvecklingen i aktuell forskning. Ett eller ett fåtal verk närstuderas och olika teoretiska och analytiska perspektiv prövas för att se hur verket därigenom på olika sätt kan beskrivas och tolkas. Kursen ger generaliserbara redskap och strategier för litterär analys. Empiriskt fokus för analysen varierar och meddelas på institutionens hemsida senast i samband med ansökningsperioden till kursen.