Kursen syftar till att fördjupa dina insikter i den klassiska retorikens begreppsvärld. Du studerar de klassiska verken utifrån såväl begreppshistoriska som språkhistoriska perspektiv. Kursen syftar också till att ge inblickar i antik grekisk och latinsk språkhistoria och ge en basal uppfattning om formmässiga och syntaktiska särdrag i dessa språk. Under denna kurs studeras den klassiska retorikens föreställningsvärld, begrepp och centrala idékomplex med tyngdpunkt på Antiken. Dessa studier inbegriper också en basal orientering i latin och antik grekiska med fokus på retorikens begreppsapparat.