I den här kursen får du fördjupa dina kunskaper i fornisländska, främst dess ljudlära, böjningslära och ordbildningslära. Det sker genom ett närstudium av fornisländska prosatexter och dikter, exempelvis släktsagor, eddadiktning och skaldediktning, vilket ger ökade insikter i forntidens mytologi och världsbild. Du kommer att bekanta dig med de hjälpmedel som finns tillgängliga, t.ex. ordböcker och grammatikor.Fornisländskan studeras under jämförelse med språkförhållanden i det övriga Norden, i synnerhet i Sverige.