Kursen ger goda färdigheter i att självständigt tillägna sig fackspråkliga texter med tonvikt på ekonomiska och samhällspolitiska aspekter av det moderna Ryssland samt god träning i affärsryska såväl skriftlig som muntlig.