Socialt arbete handlar om människors livsvillkor, sociala problem och om samhällets åtgärder. Som socionom arbetar du med människor i utsatta livssituationer. Programmet betonar människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får därför en framträdande plats i utbildningen. Genomgående teman under hela socionomprogrammet är makt, mänskliga rättigheter samt inkludering- och exkluderingsprocesser vilka belyses med hjälp av forskning och erfarenheter från praktiskt socialt arbete.Utgångspunkten för socionomprogrammet är ämnet socialt arbete men i utbildningen ingår även andra samhällsvetenskapliga ämnesområden som sociologi, juridik, psykologi och statsvetenskap. Stor vikt läggs vid kunskaper och färdigheter inom etik, samtal och kommunikation. Du fördjupar dina kunskaper om sociala villkor, utsatthet och sociala problem genom analys och problematisering. Socionomprogrammet är ett generalistprogram som syftar till att förmedla kompetens i att tillämpa en helhetssyn på människan. Du förbereds för att kunna arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande. En termin är verksamhetsförlagd.Programmet leder till en socionomexamen.Karriär: Socionomer arbetar inom både privata och offentliga verksamheter, i nära kontakt med enskilda människor, grupper eller med samhällsutveckling för att motverka utsatthet och utanförskap. Socionomens ledarskapskompetens efterfrågas även inom olika verksamhetsområden. Efter Socionomprogrammet kan du studera vidare på master- och forskarnivå.Ort: UppsalaStarttermin: höst