Socialt arbete handlar om människors livsvillkor, sociala problem och om åtgärder som samhället använder när problemen blir för stora. Som socionom arbetar du med människor i utsatta livssituationer. Du lär dig att människan är en del av sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle är centrala i utbildningen. Grunden för socionomprogrammet är ämnet socialt arbete men det ingår även andra ämnesområden som sociologi, juridik, psykologi och samhällsvetenskap. Stor vikt läggs vid kunskaper och färdigheter inom etik, samtal och kommunikation. Du fördjupar dina kunskaper om sociala villkor, utsatthet och sociala problem genom analys och problematisering. Socionomprogrammet är ett generalistprogram som syftar till att förmedla kompetens i att tillämpa en helhetssyn på människan. Du lär dig att arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande. Termin fem är verksamhetsförlagd och utförs inom en verksamhet. Där kombinerar du praktiska studier med teoretiska kunskaper. Programmet leder till en socionomexamen. KARRIÄRSom socionom kan du arbeta inom både privata och offentliga verksamheter, i nära kontakt med enskilda människor, grupper eller med samhällsutveckling för att motverka utsatthet och utanförskap. Socionomens ledarskapskompetens efterfrågas även inom olika verksamhetsområden. Efter Socionomprogrammet kan du studera vidare på master- och forskarnivå. Ort: Uppsala och VisbyStarttermin: höst