Utbildningar förändras och läggs ner, examenstillstånd dras ibland in och studenter gör uppehåll. Hur avslutar du din utbildning när sådant händer?

Om du har påbörjat en utbildning har du även generellt sett rätt att slutföra den. Men det finns några undantag och några tillfällen när det inte är så enkelt att veta vad som gäller.

Avsluta där du började

Generellt sett gäller att du har rätt att slutföra utbildningen vid den högskola eller det universitet där du påbörjade den. Du kan inte kräva att få slutföra utbildningen vid en annan högskola även om utbildningen även ges där.

Om tillstånd att utfärda examen dras in

Ibland får högskolor och universitet sitt tillstånd att utfärda en viss examen indraget. Om högskolan du studerar vid får examenstillståndet för just din utbildning indraget har du ändå rätt att slutföra utbildningen. Universitetet eller högskolan får utfärda examen för dem som redan har påbörjat utbildningen när beslutet om indragning av examenstillståndet fattas.

Om examenstillståndet på just din utbildning dras in ska du vända dig till din institution för att få information.

Högskolelagen, 1 kap, 14 §

Enskilda högskolor (icke statliga)

Du har inte någon garanti för att få fullfölja din utbildning om examenstillståndet dras in när du studerar vid någon av dessa högskolor:

 • Akademi för Ledarskap och Teologi
 • Beckmans Designhögskola
 • Chalmers tekniska högskola
 • Enskilda Högskolan Stockholm
 • Gammelkroppa skogsskola
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Johannelunds teologiska högskola
 • Jönköping University
 • Marie Cederschiöld högskola
 • Newmaninstitutet
 • Röda Korsets Högskola
 • Sophiahemmet Högskola
 • Stockholms Musikpedagogiska Institut
 • Alla skolor som enbart har examenstillstånd för psykoterapiutbildning

Om du gör ett studieuppehåll

Om du måste göra uppehåll av särskilda skäl under en utbildning som du redan har hunnit börja på, kan du begära studieuppehåll med platsgaranti från universitetet eller högskolan där du studerar.

När du vill återuppta dina studier igen efter ett studieuppehåll ska du börja med att i god tid kontakta din högskola.

Studieuppehåll

Om du inte blir beviljad studieuppehåll

Om din högskola beslutar att inte bevilja dig studieuppehåll kan du överklaga beslutet. Läs på ditt universitet eller högskolas hemsida hur du överklagar beslutet. 

Om du gör ett längre studieavbrott

Om du avbryter din utbildning utan att begära studieuppehåll och efter en tid vill återuppta utbildningen ska du kontakta ditt universitet eller din högskola.

Avskiljande: när du inte får fortsätta din utbildning

En student som lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet kan avskiljas från studierna. Det innebär att studenten inte får fortsätta sin utbildning. En student kan bara bli avskiljd om det finns en påtaglig risk för att studenten kan skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.

Det är Högskolans avskiljandenämnd, HAN, som har hand om ärenden om avskiljande. Nämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

En student som avskiljts kan begära att avskiljandenämnden omprövar beslutet efter två år.

Högskolans avskiljandenämnd, HAN

 

Sidan uppdaterades 2023-12-21