Som student har du möjlighet att påverka din utbildning. Det gör du bland annat via kursutvärderingar eller genom att engagera dig i studentkåren.

Högskolor och universitet ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Studenter ska finnas representerade i och kunna påverka genom universitetens och högskolornas beslutande och beredande organ. Vilka de är varierar mellan universiteten och högskolorna.

Alla universitet och högskolor har en styrelse där studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. Utöver universitets- eller högskolestyrelsen kan det finnas institutionsstyrelser, fakultetsnämnder och områdesnämnder (för humaniora, samhällsvetenskap och andra områden) där studenterna har rätt att vara representerade. Även enskilda tjänstemän som rektor, prorektor, prefekter med flera ska rådgöra med studentrepresentanter vid större beslut. Hur ditt universitet eller din högskola är organiserad ska finnas överskådligt på webbplatsen.

Studentkårer

Studentkårerna har till uppgift att föra studenternas talan. Det är ofta studentkårens representanter som är diskussionsparter i universitetets eller högskolans styrelser, råd och nämnder. Det är frivilligt att vara medlem i en studentkår.

Kursvärdering

Som student har du rätt att i en kursvärdering framföra dina synpunkter och erfarenheter efter varje avslutad kurs. Kursvärderingarna ska sammanställas av högskolan. Du som student ska få information om resultaten och de eventuella åtgärder högskolan har beslutat att vidta utifrån resultaten. Resultaten ska också vara tillgängliga för studenterna efteråt.

Klagomål

Om du är missnöjd med något ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig för kursen eller programmet på din institution för att försöka lösa det. Om det inte går kan du vända dig till studierektorn, prefekten eller rektorn. Du kan också kontakta studentkåren för att få hjälp eller råd om hur du ska gå till väga.

Tycker du att högskolan har brutit mot någon lag eller annan regel inom högskoleområdet, till exempel högskolelagen, högskoleförordningen eller Universitetskanslersämbetets föreskrifter kan du anmäla det till Universitetskanslersämbetet. De är visserligen ingen domstol som kan ändra högskolans beslut, men de kan granska den händelse du vill anmäla och ge högskolan rekommendationer om åtgärder de bör vidta.

Anmäla ett ärende till Universitetskanslersambetet

Till högskolelagen och högskoleförordningen

Sidan uppdaterades 2015-08-24