Universitets- och högskolerådet, UHR, beslutar om en utbildning på eftergymnasial nivå utomlands uppfyller godtagbar standard. Här kan du läsa mer om hur UHR bedömer detta.

CSN använder UHR:s beslut om godtagbar standard som grund när de bedömer om en utbildning på eftergymnasial nivå utomlands ska vara godkänd för svenska studiemedel. För frågor om studiemedel för studier utomlands, kontakta CSN.

Frågor om erkänd utbildning

Om du undrar ifall en utbildning är erkänd eller inte kan du börja med att söka på olika officiella utbildningssajter. Du kan även söka på respektive lands utbildningsministerium eller motsvarande. Om du inte hittar det du söker kan du kontakta Universitets- och högskolerådet.

Mejla Universitets- och högskolerådet på godtagbarstandard@uhr.se.

Vart kan jag åka - universitet och högskolor i andra länder

Grunder för bedömning av godtagbar standard

Grundkravet i föreskrifterna är att utbildningen har erkännande i utbildningslandet och att den står under kvalitetskontroll genom en nationell utbildningsmyndighet. I en del länder sker i stället erkännande och kvalitetskontroll av utbildningar genom en regional utbildningsmyndighet eller genom en etablerad ackrediteringsorganisation.

UHR bedömer vilken typ av organisation som står för erkännandet. Om utbildningen (eller skolan som helhet) inte har ett direkt erkännande av någon av dessa institutioner så kan utbildningen ändå anses ha godtagbar standard om utbildningen ingår som en del i ett utbytesprogram vid en svensk högskola.

Studier inom Norden

Om du vill läsa i ett annat nordiskt land ska utbildningen stå under statlig tillsyn i det landet. Utbildningen ska motsvara eller vara jämförbar med en utbildning som ger rätt till studiemedel i Sverige.

Studier utanför Norden

Vill du studera utanför Norden ska utbildningen vara erkänd av landets utbildningsmyndigheter.

Ytterligare krav för Frankrike, Storbritannien och USA

Förutom kravet på att utbildningen ska vara statligt erkänd eller erkänd av landets utbildningsmyndigheter finns det ibland ytterligare krav.

Frankrike

I Frankrike (och i en del andra länder) krävs det att både skolan och utbildningen är erkänd och leder fram till ett statligt erkänt diplom.

Storbritannien

För Storbritannien godkänns utbildningar i skolor som har examensrätt och som är så kallade ”recognised bodies” och ”listed bodies”. Båda dessa finns på brittiska utbildningsministeriets webbplats. Examensrätten för ett universitet eller en skola i Storbritannien kan omfatta utbildning på alla akademiska nivåer eller enbart för vissa utbildningar. Utbildning som leder till lägst Higher National Diploma kan godkännas.

Kontrollera universitet och skolor på brittiska utbildningsministeriets webbplats.

Godkända teater-, dans- och musikalutbildningar i Storbritannien på CDMT:s webbplats. 

USA

Utbildningen ska vara ackrediterad av en regional ackrediteringsorganisation som är erkänd av Council for Higher Education Accreditation (CHEA) och US Department of Education. UHR kan i vissa fall godkänna programmatiska ackrediteringsorganisationer. 

Sökmotor för ackrediterade universitet i USA

Sökmotor för samtliga ackrediterade universitet i USA (inklusive högskolor med ackreditering som inte godkänns av UHR):

UHR:s författningssamling

I Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:2) kan du läsa om vilka krav en utbildning måste uppfylla för att den ska ha godtagbar standard. Föreskrifterna gäller bara för studier utanför Norden. I första hand prövar UHR om utbildningen är erkänd av utbildningsmyndigheten i landet där utbildningen ges.

Godtagbar standard i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (pdf)

Sidan uppdaterades 2024-01-25