Det är förbjudet att fuska på högskoleprovet. UHR kan stänga av den som använder otillåtna hjälpmedel under två år. Dessutom är alla former av fusk straffbart. En fällande dom ger böter eller upp till 6 månaders fängelse.

I augusti 2016 genomförde regeringen två ändringar i högskoleförordningen som innebär att den som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid högskoleprov, ska stängas av från deltagande i provet under två år. UHR gör också en polisanmälan. Flera polisanmälningar har lett till åtal och fällande dom.

UHR kräver att provsvar lämnas på heder och samvete. Med ett sådant krav finns det förutsättningar att bedöma fusk som ett brott. UHR kan även återkalla tidigare godkända provresultat. Ett återkallat provresultat kan också leda till att studenter tvingas lämna sina utbildningsplatser, även efter det att de har påbörjat sina utbildningar. Universitet och högskolor kan alltså ta tillbaka utbildningsplatsen.

För att kunna identifiera fuskare undersöker UHR när personer har förbättrat sina resultat anmärkningsvärt i förhållande till tidigare prestationer. Vi jämför också handstilar och svarsmönster. 

Avstängning

UHR kan stänga av en provdeltagare från de kommande två årens högskoleprov när det finns underlag – iakttagelser från provledare, analyser av inlämnade provsvar, tips eller annan bevisning – som leder till bedömningen att försök till fusk eller fullbordat fusk har skett.

Polisanmälan

Vid provtillfället skriver provdeltagaren under ”på heder och samvete” att hen inte använder otillåtna hjälpmedel under provet. Iakttagelser från provledare, analyser av inlämnade provsvar, tips eller annan bevisning utgör ytterligare underlag för en bedömning om provdeltagaren har använt otillåtna hjälpmedel. Brottsrubriceringen blir ”osann försäkran”. Straffpåföljden är i normalfallet böter eller upp till sex månaders fängelse.

Sidan uppdaterades 2018-11-22