Generellt sett är det lättare att få jobb om du har en akademisk examen och du tjänar även på att läsa vidare när det gäller lön.

Det är svårt att säga om du kommer att tjäna mer pengar om du läser vidare än om du låter bli. Det finns många andra faktorer som spelar in. Dessutom finns det en del jobb som kräver ganska lång utbildning, men som ändå inte ger särskilt höga löner.

Genomsnittslön

År 2019 var den genomsnittliga månadslönen 35 300 kronor. Den genomsnittliga månadslönen för män var 37 200 kronor och för kvinnor 33 500 kronor, enligt Medlingsinstitutet.

Här kan du se den genomsnittliga månadslönen för olika utbildningsnivåer. 

Utbildningsnivå Kvinnor Män
Grundskola eller liknande, kortare än 9 år 24 700 26 700
Grundskola eller liknande, 9 - 10 år 26 800 31 000
Gymnasial utbildning, högst 2 år 29 500 33 800
Gymnasial utbildning, 3 år 29 100 33 100
Eftergymnasial utbildning, mindre än tre år 33 400 38 900
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 39 500 47 100
Forskarutbildning 57 400 57 400

SCB:s lönestatistik

Prognoser av behovet av högskoleutbildade

I en ny analys från 2021 bedömer Universitetskanslersämbetet den framtida tillgången på högskoleutbildade i relation till arbetsmarknadens behov. Prognosen omfattar arbetsmarknadsläget år 2035 för 38 utbildningar inom sju utbildningsgrupper.

Ta del av prognoserna på UKÄs webbplats.

Etablering på arbetsmarknaden

Anställningens relevans mäts i viss mån i den så kallade etableringsrapporten, som Universitetskanslersämbetet gör ungefär vartannat år.

Den definition av etablerad som används i rapporterna är på många sätt snäv. Det är flera villkor som måste vara uppfyllda under uppföljningsåret en viss tid efter examen för att en person ska räknas som etablerad, och definitionen avser därmed relativt väl etablerade individer. Individer som tillhör gruppen etablerade har haft en förhållandevis smidig övergång från utbildning till arbetsliv.

De som har en yrkesexamen har oftast lättare att etablera sig på arbetsmarknaden än de som läst till en generell examen. Med generell examen menas exempelvis kandidat och masterexamen. Yrkesexamen får du som till exempel som lärare, läkare, tandläkare, bibliotekarie och ingenjör.

De senaste etableringsrapporterna på UKÄ:s webbplats.

Var finns jobben?

De som har det lättast att få jobb av de yrkesutbildade är bland annat lärare, biomedicinska analytiker, ingenjörer, tandläkare och sjuksköterskor.

I funktionen Hitta och jämför utbildningar finns fliken "Arbetsmarknaden" som berättar mer om arbetsmarknaden för olika områden.

Hitta och jämför utbildningar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför ett temaprojekt inom kompetensförsörjning med fokus på högre utbildning och arbetsmarknad. Projektet påbörjades i januari 2019 och pågår till slutet av 2020.

UKÄs temaprojekt och relaterade rapporter.

Utbildning ger andra värden

Det finns även annat än det ekonomiska som gör att det är bra att studera på universitets- och högskolenivå. Till exempel lär du dig förutom ämnes- och faktakunskaperna:

  • att själv hitta och använda ny kunskap
  • att hantera komplexa sammanhang och lösa problem
  • kritiskt tänkande och ifrågasättande
  • förmågan att lära nytt inom nya områden

Det gör dig till en tillgång för en arbetsgivare.

 

Sidan uppdaterades 2021-04-08